پیشرفت فیزیکی کانال هدایت آب های سطحی از روستای هلیدشت به سمت روستای انارستان

پیشرفت فیزیکی کانال هدایت آب های سطحی از روستای هلیدشت به سمت روستای انارستان که در تاریخ 11 ادیبهشت مراحل خاکبرداری آن انجام شده بود.
فهرست