خاک برداری مسیر روستای انارستان جهت اجرای کانال هدایت آب سطحی

خاک برداری مسیر روستای انارستان جهت اجرای کانال هدایت آب سطحی که در تاریخ 1400/2/11 انجام گرفته است.
فهرست