♦️متقاضیان کارت‌ سوخت حتما به

♦️متقاضیان کارت‌ سوخت حتما به سایت پست مراجعه کنند

?طبق اعلام معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست، با توجه به این‌که برخی کارت‌های سوخت در پست موجودند، افراد به سایت اصلی مراجعه کرده و حتما از موجودیت کارت خود، زمان ارسال آن و سایر فرآیندها مطلع شوند.

فهرست