هلی کتنی Hali ketei

‌‌???? هلی کتنی Hali ketenni
هلی Hali = آلوچه_ گوجه سبز
کتنی Ketenni = کوبیدن

اوجی (پونه) و نمک ساییده شده را توی سینی یا تخته آشپزخانه می ریزیم و آلوچه های سبز را داخل آن قرار می دهیم و با گوشت کوب با سنگ مخصوص آرام روی آلوچه ها ضربه می زنیم تادهان باز کنند . آلوچه ها رابا پونه و نمک میل می کنیم که طعم بسیار خوشمزه ای دارد .

????@halidasht????

فهرست