..‌به اطلاع جوانان و نو جوانان

..‌به اطلاع جوانان و نو جوانان محترم روستای هلیدشت میرسانیم جهت کمک به میزبانی فردا شب ازصبح فردا در اقا سید جلال منتظر حضور شما هستیم ..ٔ….ً.با تشکرهیت عاشورای

فهرست