کسانی وام بخش کشاورزی دارند وا

کسانی وام بخش کشاورزی دارند وامهای سررسید تا۶/۶/۹۷ با مراجعه به بانک جهت امهال وام خود تا مدت سه سال دیگر اقدام نمایند… با تشکر

فهرست