پیامکی شدن صورتحساب_برق

پیامکی شدن صورتحساب_برق

⚡️شماره پیامک ۱۰۰۰۹۱۲۱ برای کلیه امورهای ۱۸ گانه شرکت توزیع نیروی برق مازندران

دوشنبه ، ۳۰ اردیبهشت ۹۸

@bakhshdari_babolkenar

فهرست