نشست دهیاران و شوراهای اسلامی

نشست دهیاران و شوراهای اسلامی بخش با مسئولین ( دکتر نجفی انماینده شهرستان بابل در مجلس اقای ولی زاده فرماندار اقای اصغریان مدیرکل امور روستایی ، اقای طاهری رییس جهاد شهرستان مهندس روحی ریاست بنیاد

فهرست