#میز_خدمت nحسین نیازآذری نمای

#میز_خدمت
حسین نیازآذری نماینده بابل

?ملاقات با اهالی شریف #بخش‌بابلکنار
?بررسی مسائل و مشکلات بخش

?پنج شنبه ۶دی /ساعت ۸/۴۵
?دبیرستان باقرالعلوم شهر #مرزی‌کلا

دفترارتباط مردمی #حسین_نیازآذری در بخش بابلکنار

? دی ۱۳۹۷؛
? @HosseinNiazazari

فهرست