معرفی اعضای شورای اسلامی

اعضای شورای اسلامی روستای هلیدشت که در انتخابات خرداد سال ۱۴۰۰ توسط مردم روستا انتخاب شده اند به شرح زیر می باشند:

  • آقای کاظم شاهکلایی
  • آقای مصطفی بهترک
  • آقای حسن احمدی

 

فهرست