مسیرتایید شده توسط اداره راه و

مسیرتایید شده توسط اداره راه و شهرسازی برای اسفالت در روستای هلیدشت در غالب طرح ۷۰ ،۳۰ ( سهم مشارکت مردمی ) از محل درامد دهیاری و کمک خیرین به انجام خواهد رسید .

فهرست