سی شب سی مسجدبابلکنارnویزیت ر

سی شب سی مسجدبابلکنار
ویزیت رایگان،آموزش سلامت، غربالگری فشارخون وتست قندخون
شنبه ۹۷/۳/۱۹
مسجد هلیدشت
حاضرین ۷۰ نفر
ویزیت ۵۰ نفر
شب بعدی گاوزن محله شاهرضا
"ستادسی شب سی مسجد،
ستادنمازجمعه بابلکنار"

فهرست