سانحه شدید رانندگی در بابلکن

???? سانحه شدید رانندگی در بابلکنار

#بریدگی بین دو روستای #هلیدشت و #داردکاشت

پنج‌شنبه ، ۲۳ خرداد ٩٨

@Bakhshdari_babolkenar

فهرست