راهپیمایی با شکوه #روز_جهانی_

????راهپیمایی با شکوه #روز_جهانی_قدس

جمعه: ۱۰ خرداد ساعت ۱۱

از سه راهی درازکلا تا مصلی جمعه بابلکنار

@bakhshdari_babolkenar

فهرست