جلسه مورخ ۱۰/۹/۹۷ nموضوع: تکم

جلسه مورخ ۱۰/۹/۹۷
موضوع: تکمیل سالن ورزشی
حاضرین: فرماندار جناب مهندس ولیزاده، معاون برنامه ریزی اقای زاهد پاشا نماینده گان اداره نوسازی و اداره حقوقی اموزش و پرورش و معاون اداره ، شورای اسلامی و دهیاری هلیدشت
نتیجه .. با تخصیص اعتبار لازم مقرر شد تا ۲۲ بهمن امسال سالن به بهره برداری برسد .

فهرست