تشکر از صبر و تحمل شما اهالی م

تشکر از صبر و تحمل شما اهالی محترم روستای هلی دشت پس از تحمل سه روز بی ابی ….

فهرست