برنج مازندران، گرفتار بحران آب

برنج مازندران، گرفتار بحران آب
مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران: امسال پیرو کاهش باران و برف، رودخانه‌های استان با کاهش ۵۰ درصدی آب مواجه‌اند و همین امر بخش کشاورزی را درگیر بحران اب

فهرست