بررسی مشکلات روستای هلیدشت توسط جمعی از مسئولین شهر بابل

بررسی مشکلات روستای هلیدشت اعم از سالن ورزشی، اجرای طرح هادی و لاینینگ کانال آب زراعی با حضور دکتر کریمی، امام جمعه محترم بخش بابلکنار، فرماندار محترم آقای ولی زاده و معاون برنامه ریزی آقای زاهد پاشا، بخشدار محترم آقای مصطفی زاده و ریاست محترم آموزش و پرورش آقای جایمند و بنیاد مسکن مهندس روحی، اداره راهداری مهندس ابراهیمی و اعضای شورای اسلامی و جمعی از اهالی که با قول مساعد فرماندار و نماینده محترم نسبت به حل موضوع زمین مدرسه و تامین اعتبار نسبت به انجام لاینینگ کانال آبرسانی و اجرای جوی و کانیوو و تامین اعتبار توسط بنیاد و پیگیری رفع آبگرفتگی و شکستگی آسفالت روستا همراه بوده است.

 

فهرست