با سلام و احترام از کلیه بهره

با سلام و احترام از کلیه بهره برداران و کشاورزان منطقه ( به صورت عموم ) جهت شرکت در اولین جشنواره برنج شهرستان بابل دعوت بعمل می آید.

فهرست