با سلام قطعی اب همچنان ادامه د

با سلام قطعی اب همچنان ادامه دارد
علت :خرابی کابل حدفاصل منبع تا چاه اب
پیگری ها: مکاتبه ریس اب و فاضلاب شهرستان با استان جهت تهیه کابل و کنده کاریو دفن کابل ، امروز یکشنبه ، تهیه اب با تانکر برای مدارس
زمان ترمیم: در حال پیگیری
محل حضور: هم اکنون اب و فاضلاب روستایی ، بابل

فهرست