با سلام به اطلاع افراد واجد شر

با سلام به اطلاع افراد واجد شرايط براي گذراندن دوره عمومي مقدماتي (عادي به فعال بسیج )می رساند تا تاريخ۱۲/۵ خود را به پایگاه محمد رسول الله هلی دشت معرفی نمايند

فهرست