باغداران محترم بخش بابلکنار

? باغداران محترم بخش بابلکنار
??با توجه به فرا رسیدن فصل برداشت میوه مرکبات و اجرای اصول مناسب تغذیه ای در سال باغی جدید، انجام آزمون خاک امری ضروری تلقی می شود. ازاینرو باغداران علاقمند به انجام آزمون خاک باغات مرکبات و سیاه ریشه، جهت دریافت مشاوره و حواله یارانه ای در این زمینه به مرکز جهاد کشاورزی بابلکنار مراجعه فرمایند.

فهرست