باسلام اطلاعیهnدفتر خدمات الت

باسلام اطلاعیه
دفتر خدمات الترونیک قضایی شماره ۱۹ بابل
به مدیریت حبیب الله عبدی فومشی به نشانی بابل چهارراه نواب نبش بوستان ۵ آماده خدمت گزاری به محلیهای عزیز میباشد
خدمات قابل انجام در دفتر
ثبت داخواستهای بدوی تجدید نظر فرجامخواهی وواخواهی
ثبت شکوائیه
اظهارنامه وسایر خدمات قضائی

فهرست