بازدید فرماندارمحترم شهرستان ب

بازدید فرماندارمحترم شهرستان بابل به اتفاق روء سای ادارات راهداری و راه شهرسازی و نوسازی از روستای هلی دشت
پیگیری .۱ تکمیل سالن ورزشی
۲ روکش اسفالت هلیدشت به فولادکلا

فهرست