اطلاعیه با سلام nبهره بردا

اطلاعیه با سلام
بهره برداران و کشاورزان محترم روستای هلیدشت جهت دریافت سهمیه کود اوره و تریپل و پتاس به کارگزاری اقای دکتر جعفری در روستای هلی دشت مراجعه فرمایید . با تشکر

فهرست