اسفالت مشارکتی ۷۰_۳۰ روستای هل

اسفالت مشارکتی ۷۰_۳۰ روستای هلی دشت شهدا ۵ امروز انجام شد.

فهرست