اسفالت مسیر بابلکنار (هلیدشت)

اسفالت مسیر بابلکنار (هلیدشت) به شهرستان قائم شهر امروز عصر انجام شد.

فهرست