ارتقاء ترانس دوشنبه بازار از ۲۰۰ به ۴۰۰

ارتقاء ترانس دوشنبه بازار از ۲۰۰ به ۴۰۰ امروز ساعت ۱۱ در راستای اجرای اصلاح خط بیست کیلو ولت
۰۵-۱۱-۹۵

فهرست