ارائه خدمات بانکی #فقط به دا

???? ارائه خدمات بانکی #فقط به دارندگان رسید ثبت نام کارت ملی هوشمند

????با اعلام سازمان ثبت احوال کشور، بانک‌ها با توجه به انقضای مهلت اعتبار کارت‌های ملی قدیمی مکلف به ارائه خدمات بانکی به دارندگان رسید ثبت نام کارت ملی هوشمند همراه با ارائه اصل شناسنامه هستند.

@bakhshdari_babolkenar

فهرست