اختصاص ۵۱ تن قیر یارانه ای برا

اختصاص ۵۱ تن قیر یارانه ای برای اسفالت
درصورت مشارکت اهالی و پرداخت سهم مشارکت اجرایی خواهد شد..

فهرست